Thi công 3 nhà lắp ghép tại Xekaman1 Lào

Thi công 3 nhà lắp ghép tại Xekaman1 Lào, ảnh thi công tại công trường được chụp vào ngày 17/09/2014 tại nước CHND Lào

Thi công 3 nhà lắp ghép tại Xekaman1 Lào, ảnh thi công nhà lắp ghép tại công trường được chụp vào ngày 17/09/2014 tại nước CHND Lào:

Hình ảnh thi công nhà lắp ghép ngày 19/09/2014

Hình ảnh hoàn thiện nhà tại Lào

Tin tức khác