Tê thang cáp-Ngã ba

Ngã Ba dùng để chia hệ thống thang thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng.

Ngã Ba dùng để chia hệ thống thang thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng.

Sản phẩm liên quan